Brändin luominen

Tehokas ja muista erottuva brändi on eräs yrityksen menestyksen avaintekijöistä – sanoisimme, että se on jopa välttämätön yrityksen menestymisen kannalta!

Mikä on brändi?

Brändi on tuotteen tai palvelun ympärilleen muodostama positiivinen maine, jonka arvo riippuu esimerkiksi tuotteen tai palvelun logon tai nimen tuttuudesta sekä asiakkaiden osoittamasta uskollisuudesta kyseistä tuotetta tai palvelua kohtaan. Brändi voi tuoda tuotteelle tai palvelulle tunnetta laadusta sekä positiivisista mielikuvista, joita kuluttaja yhdistää kyseiseen brändiin. Brändiä voisi kuvailla jopa tuotteen tai palvelun identiteetin yhteenvetona. Brändin tavoitteena on tuoda lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle ja tätä kautta vahvistaa brändiä käyttävän asiakkaan identiteettiä.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa kaksi nahkalaukkua, joista toista ei ole brändätty lainkaan ja jota myydään paikallisessa halpahallissa. Toinen tuote on samantasoista laadukasta nahkaa kuin edellinenkin, mutta se on tunnettu merkkituote, jossa on tämän merkin tunnettu logo. Jälkimmäisen tuotteen brändäämisessä on onnistuttu erinomaisesti. Tuotteet ovat periaatteessa samantasoisia laadultaan ja käyttöominaisuuksiltaan; molemmat ovat laadukasta, aitoa nahkaa ja suunnilleen saman kokoisia. Jälkimmäisen laukun hinta on kuitenkin kymmenkertainen verrattuna ensimmäiseen laukkuun. Mistä näin suuri hintaero sitten johtuu? Juuri niistä mielikuvista ja laadun tunteesta, jonka asiakkaat tähän merkkilaukkuun liittävät; kyseisen laukun omistajia pidetään yleisesti ottaen menestyvinä ja laatutietoisina, kun taas laukun ostamista halpahallista saatetaan pitää jopa ”nolona”. Onnistuneen brändäämisen ansiosta merkkilaukku on saavuttanut aseman, jossa sen logoon ja tuotteisiin liitetään tiettyjä positiivisia asenteita. Tämä luo merkkilaukulle selkeän kilpailuedun halpahallin nahkalaukkuun verrattuna – siitäkin huolimatta, että kyseinen merkkilaukku maksaa kymmenen kertaa enemmän. Onnistuneesti brändätty merkkituote on haluttu tuote ja myös sen käyttäjään liitetään aivan erilaisia mielikuvia kuin edullisen, joskin laadultaan aivan samantasoisen, merkittömän laukun käyttäjään.

Brändien yhteydessä puhutaan usein brändipääomasta, joka koostuu neljästä osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat brändin tunnettuus, tuotteen laatu, brändin mielleyhtymät sekä brändiuskollisuus. Brändin tunnettuus kuvaa sitä kuinka hyvin kuluttajat tunnistavat brändin. Tuotteen laadun osalta on erityisen tärkeää asiakkaiden kokema laatu. Brändin luomat mielleyhtymät viittaavat asioihin, jotka asiakas liittää tuotteeseen tai palveluun sekä brändiin. Brändipääoman keskeisimpänä osa-alueena pidetään yleensä brändiuskollisuutta eli sitä ostaako asiakas saman brändin tuotteen yhä uudelleen ja uudelleen vai vaihtaako hän välillä brändiä. Brändinhallinnan kautta pyritään lisäämään sellaisten asiakkaiden määrää, jotka ovat uskollisia kyseistä brändiä kohtaan.

Sekä B2B-markkinointiin että brändäämiseen liittyvä tärkeä termi on markkinointiviestintä, jota pidetään yhtenä neljästä tärkeimmästä pääkilpailukeinosta yritysmaailmassa. Voit lukea lisää tästä aiheesta sivulta ”Markkinointiviestintä”. Lisätietoja saat myös yrityksemme toimitusjohtajalta, jonka yhteystiedot löydät sivun lopusta kohdasta ”Ota yhteyttä”. Laitetaan kerralla yrityksesi B2B-markkinointi, brändin luominen sekä markkinointiviestintä kuntoon! Ethän epäröi ottaa yhteyttä alan rautaiseen ammattilaiseen! Kun sinulle on luotu vahva muista erottuva brändi, on tärkeää, että tuota brändiä markkinoidaan oikealla tavalla, oikealle kohderyhmälle sekä oikeaan aikaan. Markkinointiviestinnän suunnitteluvaiheessa määritellään esimerkiksi kohdeyleisö, haluttu vaikutus, viesti, viestintäkanavat, viestin lähettäjän ominaisuudet sekä toteus- ja arviointimenetelmät. Lue lisää sivulta ”Markkinointiviestintä”.

Historiaa

Väitetään, että brändääminen olisi alkanut jo niinkin aikaisin kuin 1800-luvulla. Kaikki eivät tähän väittämään usko, mutta me uskomme! Uskomme, että jo tuolloin tuotteisiin yritettiin liittää tiettyjä mielikuvia ja imagoa. Brändääminen ei ehkä ollut niin johdonmukaista kuin nykyisin, mutta silti sen tavoitteet olivat pitkälti samat kuin nykyaikaisenkin brändäämisen. Sana brändääminen muuten juontaa juurensa englanninkielisestä sanasta ”brand”, joka tarkoittaa polttomerkintää, mikä myös osaltaan viittaa siihen, että brändäämistä on esiintynyt siitä asti kun tuotteita on osattu valmistaa massatuotantona eli teollistumisen alkuajoista lähtien. Itseasiassa ensimmäiset tuotelogot merkittiin juurikin polttomerkein. Suomessa brändien merkitys alkoi korostua 80-luvulla tuotevalikoimien alkaessa laajentua.